Vad är avkastning

22 oktober 2023
Jon Larsson

Avkastning är ett begrepp som ofta används inom finansiell och ekonomisk kontext för att mäta hur bra en investering eller tillgång har presterat över en viss tidsperiod. I grund och botten handlar avkastning om att jämföra det ursprungliga kapitalet eller investeringen med det slutliga resultatet. Det kan vara positivt eller negativt och kan uttryckas som en procentsats eller i absoluta tal. Den hjälper investerare och ekonomiska aktörer att bedöma framgången eller effektiviteten hos sina investeringar och fatta välgrundade beslut.

En omfattande presentation av vad avkastning är

Avkastning är en viktig faktor när man utvärderar olika investeringsmöjligheter. Det finns olika typer av avkastning beroende på vilken typ av tillgång eller instrument man tittar på. Här är några vanliga typer av avkastning:

1. Aktieavkastning: Aktieavkastning mäter den totala avkastningen på en aktie över en viss tidsperiod. Det inkluderar både kapitalvinst och utdelningar. Aktieavkastning kan vara en viktig faktor för att bedöma hur lönsam en investering i ett specifikt företag kan vara.

2. Obligationsavkastning: Obligationsavkastning mäter avkastningen på en obligation genom att jämföra det ursprungliga köppriset med det slutliga försäljningspriset eller den totala avkastningen baserat på räntebetalningar. Obligationsavkastning används ofta för att bedöma risken och lönsamheten hos investeringar i statsskuldväxlar eller företagsobligationer.

3. Fonder och portföljavkastning: Fonds- och portföljavkastning mäter hur bra en fond eller en portfölj av olika tillgångar har presterat. Det är vanligt att jämföra fondens avkastning med ett benchmarkindex för att bedöma hur väl den har presterat i förhållande till marknaden i stort.

4. Ränteavkastning: Ränteavkastning mäter intäkterna som genereras genom att investera i räntebärande tillgångar, som t.ex. bankkonton, obligationer eller lån. Ränteavkastning kan vara en säkrare investeringsalternativ jämfört med aktieavkastning och är ofta en viktig del av en diversifierad portfölj.

Kvantitativa mätningar om vad avkastning är

stocks

När det kommer till att mäta avkastning kan det göras på flera olika sätt. Två vanliga kvantitativa mätningar är absolut avkastning och relativ avkastning.

1. Absolut avkastning: Absolut avkastning mäter den totala förändringen i en investering oavsett hur jämförelsemåttet ser ut eller hur andra aktier/fonder i portföljen har presterat. Detta är särskilt användbart för att bedöma enskilda investeringar eller tillgångar oberoende av andra.

2. Relativ avkastning: Relativ avkastning jämför avkastningen på en investering eller en tillgång med en jämförelsegrupp eller benchmark. Detta hjälper till att bedöma hur väl en investering har presterat i förhållande till marknaden eller andra liknande tillgångar. Detta kan vara till hjälp när man vill se hur man står sig i förhållande till konkurrenter eller en bredare investeringstrend.

Hur olika typer av avkastning skiljer sig från varandra

De olika typerna av avkastning skiljer sig åt i termer av de tillgångar och investeringsinstrument de mäter, vilka faktorer som påverkar deras beräkning samt hur de är konstruerade för att ge en helhetsbild av investeringens framgång. Till exempel fokuserar aktieavkastning på enbart aktiernas prestation, medan fond- och portföljavkastning inkluderar avkastningen på flera tillgångar.

En historisk genomgång av för- och nackdelar med olika typer av avkastning

För att bättre förstå de olika typerna av avkastning är det viktigt att överväga deras för- och nackdelar.

1. Aktieavkastning kan vara fördelaktig genom att erbjuda möjligheter till kapitaltillväxt och utdelningar, men det kan också vara riskfyllt eftersom aktiekurser kan svänga kraftigt. Det kräver ofta forskning och noggrann övervakning för att göra lönsamma affärer.

2. Obligationsavkastning kan vara mer stabil och garantera en fast ränta över tiden, men det kanske inte ger samma avkastning som aktier. Obligationer är också känsliga för ränteförändringar och kan vara mer utsatta för inflationens påverkan.

3. Fonder och portföljavkastning kan ge en bredare exponering mot olika tillgångar och minska risken genom diversifiering, men kan också drabbas negativt av förvaltningsavgifter och dålig förvaltning.

4. Ränteavkastning kan vara en säker investering med regelbundna utbetalningar, men när räntorna är låga kan avkastningen vara begränsad.Sammanfattningsvis är avkastning en viktig aspekt inom ekonomi och finans. Genom att förstå vad avkastning är och de olika typerna av avkastning kan privatpersoner och investerare fatta välgrundade beslut om sina investeringar och bedöma deras framgång. Det är viktigt att överväga både fördelar och nackdelar med varje typ av avkastning och anpassa sina investeringsstrategier efter sina egna mål och riskpreferenser.

FAQ

Vad är avkastning?

Avkastning är ett begrepp inom finansiell och ekonomisk kontext som mäter hur bra en investering eller tillgång har presterat över en viss tidsperiod. Den jämför den ursprungliga investeringen med det slutliga resultatet och kan vara positiv eller negativ.

Vad är skillnaden mellan absolut och relativ avkastning?

Absolut avkastning mäter den totala förändringen i en investering oberoende av jämförelsemåttet eller hur andra investeringar har presterat. Relativ avkastning jämför däremot avkastningen på en investering med en jämförelsegrupp eller benchmark för att bedöma hur väl den har presterat i förhållande till marknaden eller liknande tillgångar.

Vilka faktorer bör man överväga vid bedömning av avkastning?

När man bedömer avkastning är det viktigt att överväga risknivå, jämförelse med benchmark, investeringens volatilitet, potentiella kostnader såsom förvaltningsavgifter, och den tidsperiod över vilken avkastningen har uppnåtts. Dessutom bör man också ta hänsyn till individuella mål och risktolerans för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

Fler nyheter